Казуси

Ние отговаряме на Вашите въпроси

 

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

01. Задайте вашия въпрос

чрез контактната форма, на емайл адрес, по телефона или в удобен за вас формат

02. нашите експерти

ше Ви окажат качествена и своевременна консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

03. често задавани въпроси

Ще публикуваме  в помощ на възложители и изпълнители най – често задаваните въпроси

Казуси по обществени поръчки зададени от Вас и намерени решения от НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ, които ще Ви окажат качествена и своевременна консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

Какви са възможностите за подписване и прилагане на ЕЕДОП в ЦАИС?

Въпрос: Здравейте! Има ли два варианта за подписване и прилагане на ЕЕДОП в ЦАИС? Допустимо и достатъчно ли е да изтеглим от платформата ЦАИС за конкретната поръчка ЕЕДОП в XML-формат, да го попълним, за го запазим в PDF-формат, да го подпишем с КЕП от лицата по чл. 40 от ППЗОП и да го прикрепим в платформата ЦАИС? Задължително ли е ЕЕДОП да се попълва и подписва в обособения профил на поръчката, раздел „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“, бутон „+ попълване на ЕЕДОП“ и бутон „Подписи“? Питането ни е провокирано от различни отговори на този въпрос от страна на възложителите. Едни възложители изискват ЕЕДОП да се попълва и подписва само в платформата ЦАИС без да са го указали изрично в тръжните документи. Други възложители допускат и двата варианта, също без да са го указали в тръжните документи. Ако и двата варианта са допустими, има ли право участникът на избор на вариант? Правомерно ли е възложителят да ограничава този избор на участника и ако реши да го ограничава – не следва ли изрично да го посочи в тръжните документи?

Отговор: Здравейте! Това как и по какъв начин ще се подпише ЕЕДОП е самостоятелно решение на участника. За целта може да се използват функционалностите на ЦАИС ЕОП или да си подпише отделен pdf файл. Не е правомерно възложителят да ограничава оперативната самостоятелност на участника в тази връзка. Едно подобно ограничение, напр. чрез текстове в указания на възложители от рода на „Ако участникът попълни ЕЕДОП във „word“ формат, то той задължително го трансформира в PDF“, са незаконосъобразни и ограничителни по смисъла на чл. 2, ал 2 от ЗОП.

Как се прилага чл. 60а от ППЗОП при наличие на няколко протокола от работата на оценителната комисия?

Въпрос: Ще бъдем благодарни да изразите мнение по следния казус: При провеждане на процедура – публично състезание комисията назначена от възложителя е изготвила 3 бр. протоколи за работата по оценка и класиране на офертите, като в последния протокол № 3 са оценявани ценовите предложения и са класирани участниците. Разпоредбата на чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП означава ли, че комисията трябва да изготви обобщен протокол, в който да посочи номерата и датите на трите протокола от извършване на подбора и да се опише предложението за вземане на решение от възложителя? Благодаря много за помощта!

Отговор: Нормативният текст на чл. 60а от ППЗОП означава, че в протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП (ако е един) или в протоколите (ако са повече от един) назначената от възложителя комисия трябва детайлно и еднократно да опише всички фактически действия, които е извършила, всички документи които е проверила, всички заключения които е направила при извършване на  действията си по подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Този текст не означава неколкократно да се преповтарят едни и същи текстове, а че в съвкупността от протоколи, бидейки един или два или повече, трябва да се съдържа цялата необходима информация с оглед приемането на годен от гледна точка на мотиви и обоснованост ИАА с които да бъде приключена процедурата. Това е принципен административно-процесуален подход, който цели постигане на определен резултат, при процесуална икономия и бързина. А не цели няколко пъти да пишем една и съща информация в няколко различни документа (протокола) по една конкретна поръчка. Желаем ви успех!

Как правилно да посочваме CPV-кодовете при определяне на предмета на планираните поръчки?

Въпрос: При прогнозиране и планиране на процедурите по ЗОП в дадена организация, респективно при вземането на решение за сходство на няколко поръчки, как следва да групираме сходните дейности на базата на CPV-кодове? До каква дълбочина на кода е коректно да се обединяват – до група, клас, подклас? Благодаря!

Отговор: Във връзка с въпроса за определяне на сходство или идентичност на планираните поръчки на база на техните CPV кодове, ще припомним, че описанието на предмета на поръчката винаги е с приоритет пред посочения CPV код. Това правило намира отражение в разпоредбата на чл. 3, т. 1 от ППЗОП, според която когато в документ, свързан с възлагането на обществена поръчка, се установи различие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV), за верни се приемат данните от описанието на предмета на поръчката. Предвид това правило, няма достатъчно солидни нормативни аргументи, на база на които да се изведе правило за обединяване на поръчки с оглед определяне реда на възлагане, което правило да се основава на които и да е било елементи на CPV кода. При преценка за приложимия ред на възлагане на поръчките, които планира дадена организация, следва да се отчита най-вече систематичната свързаност на отделните поръчки. В този смисъл е и цитираната по-горе разпоредба на чл. 27 от ППЗОП.

Ако в хипотезата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП ЕЕДОП се подпише само от представляващото лице, как то следва да удостовери, че разполага с информация по отношение на останалите?

Въпрос: Според чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно представляващо лице, ако няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП и ако това лице разполага с информация по отношение на останалите. Как обаче следва да се удостовери, че „подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица“? Подписващият ЕЕДОП ли трябва да го декларира или лицата, за които се декларират обстоятелствата, следва да декларират, че лицето разполага с такава информация? Освен това, ако подписващият ЕЕДОП не декларира изрично, че разполага с информация, но другите лица представят декларации, че подписващият разполага с необходимата информация, следва ли да се приемат за изпълнени условията по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП? Благодаря!

Отговор: Предвид факта, че ЕЕДОП е лична декларация, където се декларират изискуемите обстоятелства, именно лицето, което подписва ЕЕДОП декларира чрез подписване на декларация, че разполага с информация за останалите лица. Освен това напомняме, че при подбора съответствието с посочените обстоятелства само се декларира посредством представяне на ЕЕДОП. На този етап от процедурата доказателства ще следва да се представят само ако възложителят е изискал такива на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. В тази хипотеза съответни документи следва да се представят за всяко от лицата. В общия случай, когато се стигне до подписване на договор за обществена поръчка, за всяко от лицата, които представляват избрания за изпълнител участник, се представят актуални документи, доказващи съответните обстоятелства.

Ще отбележим също, че ако даден участник реши да се възползва от предвидената в чл. 41, ал. 1 от ППЗОП правна възможност, то следва поне едно от задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП да декларира в ЕЕДОП липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП в лично качество за другите задължени лица (полето в ЕЕДОП относно представителство намираме за най-подходящо за целта).

Важно е да се знае, че в подобна хипотеза преди подписване на договора всички лица, за които друг е декларирал съответни обстоятелства, следва да предоставят Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

По отношение на въпроса ви относно хипотеза, в която другите лица представят декларации, че подписващият разполага с необходимата информация, макар да не е декларирал това изрично, считаме, че ако тези лица ще декларират пред възложителя определени обстоятелства, то най-целесъобразно би било те направо да декларират, че за тях не са налице обстоятелства по чл. 54 и 55 от ЗОП. Макар да е допустимо, намираме за донякъде нелогично и неефективно едно лице да подпише еЕЕДОП с КЕП и да заяви, че друг разполага с информация, че самото това лице не е осъждано и не е в конфликт на интереси. Също така, няма правна пречка въпросните лица да предоставят собственоръчно подписани декларации във връзка с чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.

Как се отговаря на запитвания за предоставяне на разяснение при поръчкив ЦАИС ЕОП?

Въпрос: Възложител сме в ЦАИС ЕОП по процедура събиране на оферти с обява и получихме на електронна поща и по факс две запитвания за предоставяне на разяснения. Какво следва да направим в случая, трябва ли да им отговорим и да публикуваме в профила на купувача? С благодарности!

Отговор: Уважаеми колеги, съгласно чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП, обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. Предвид факта, че искането за разяснение е подадено от заинтересовано лице (по смисъла на § 2, т. 14 от ДР на ЗОП „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение), а не от кандидат (по смисъла на § 2, т. 12 от ДР на ЗОП – „Кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект) или от участник (по смисъла на § 2, т. 13. от ДР на ЗОП „Участник“ е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори), считаме, че на практика чл.9к от ППЗОП намира приложение единствено на етапа след изтичане на сроковете за подаване на заявления/оферти, а не преди това, освен ако лице което вече е подало оферта не изпрати запитване за предоставяне на разяснение. В тази връзка следва да регистрирате запитването и да му отговорите чрез публикуване на отговор в профила Ви на купувача в ЦАИС ЕОП, независимо от обстоятелството как именно сте получили искането за разяснение, по пощата, по електроната Ви поща по факса и т.н.

Как се оповестява пред АОП развалянето на договор по ЗОП?

Въпрос: Моля за Вашето становище какви действия следва да предприеме възложителят съобразно ЗОП при разваляне на договор за обществена поръчка, в частност къде и към кой момент следва да се изпрати информация за развален договор и за включване на изпълнителя в списъка по чл. 57 от ЗОП.

Благодаря предварително!

Отговор: В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, възложителите са длъжни да изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват информация за изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора. Видно от чл. 29, ал. 3 от ЗОП, този вид обявление се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство ( в случая – разваляне на договора). Що се отнася до питането ви за списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, обръщаме внимание, че съгласно редакцията на посочената норма в сила след 01.01.2020 г., вписване в същия се извършва само когато съответните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от с.з., включително неизпълнение на договор за обществена поръчка, са доказани с влязло в сила съдебно или арбитражно решение. Доколкото в случая такава хипотеза все още не е налице, за вас не възниква задължение за уведомяване на АОП по чл. 230, ал. 1, т. 6 от ЗОП. При все това, с оглед максимална защита на възложителя и публичния интерес, ви съветваме във вашите поръчки занапред да включвате като основание за отстраняване обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от закона. Напомняме, че съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗОП, въпросното обстоятелство следва да се посочи от възложителя в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 от с.з. – в поканата за участие в преговори.

От кого трябва да е подписан ЕЕДОП при участник ООД?

Въпрос: Един от участниците в обществена поръчка е ООД. Дружеството има управител – физическо лице (който няма дялов капитал) и съдружници – две юридически лица. При това положение, от кого трябва да е подписан ЕЕДОП? Благодаря!

Отговор: В съответствие с действащата в момента редакция на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са: 1. лицата, които представляват участника или кандидата; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В чл. 40, ал. 2, т. 3 от правилника се прави уточнението, че при ООД лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон. Видно от чл. 141, ал. 2 от ТЗ, дружеството с ограничена отговорност се представлява от управителя.

Въз основа на изложеното може да се обоснове заключение, че в разглеждания случай ЕЕДОП следва да се представи само от управителя на въпросното ООД – участник в обществената поръчка.

Как следва да процедира комисията при указания на ВАС за връщане на процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на класирания на първо място участник, който е бил отстранен след изискана обосновка на цената?

Въпрос: Здравейте! В процедура с трима участници на единия е изискана обосновка за цената и въз основа на същата в последствие е отстранен и са класирани другите двама. В резултат на обжалване от ВАС бе разпоредено процедурата да се върне на етап разглеждане на техническото предложение на класирания на първо място участник. Магистратите излагат доводи, че не са изложени изрични мотиви в протокола и решението за класиране защо е допуснат участникът. Посочва се също, че не са налице изрични указания дали определеният изпълнител следва да бъде отстранен или не. При тази фактическа обстановка, стои въпросът как да процедира комисията и дали ако класираният на първо място в крайна сметка бъде отстранен от помощния орган, то обжалваното решение за класиране вече е влязло в сила за отстранения за обосновката? Благодаря за изразеното мнение!

Отговор: Колеги, според нас в случая помощният орган следва да извърши мотивирана преценка на съответствието на техническото предложение на участника с техническата спецификация. След като това бъде извършено, намираме, че са налице два основни варианта за действие:

Вариант 1: Ако техническото предложение на участника съответства на изискванията на техническата спецификация, то комисията следва да констатира това и да потвърди другите си действия в т.ч. по чл. 72 от ЗОП и да приключи работата си.

Вариант 2: Ако техническото предложение на участника не съответства на изискванията на техническата спецификация, то комисията следва да го предложи за отстраняване. В този случай, комисията следва да преразгледа действията си и да извърши ново класиране като вече не прилага чл. 72 от ЗОП.

Наред с това, видно от предоставената информация, ВАС е отменил решението Ви поради липса на мотиви относно това защо допускате участника. В тази връзка можем да направим общ коментар, че не виждаме правно задължение за обширно и изчерпателно описание и мотивиране от страна на комисията относно съответствието между техническото предложение на участника и техническата спецификация в процесната поръчка.

Пожелаваме Ви успех!

Възложители ли са директорите на общински предприятия?

Въпрос: Здравейте! Моля за Вашето становище по въпроса дали директорите на общински предприятия (със статут на директор на дирекция към общината) притежават качеството възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП. Благодаря предварително за отделеното време и оказаното съдействие!

Отговор: Здравейте! Възложителите на обществени поръчки са изчерпателно посочени в чл. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от закона, качество на възложител притежават представляващите публичноправните организации. Видно от легалната дефиниция в пар. 2, т. 43 от ДР на ЗОП, „публичноправна организация“ е юридическо лице, което е създадено с конкретната цел да задоволява нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер, съответно е финансирано е с повече от 50 на сто от държавни, териториални или местни органи или от други публичноправни организации, или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14. Видно от горното, необходимо условие един субект да бъде определен като „публичноправна организация“ по смисъла на ЗОП е наличието на правосубектност, т.е. той да е юридическо лице. Доколкото обаче в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет, то тази категория субекти не са самостоятелни юридически лица и следователно не могат да притежават качество на възложители по ЗОП. Успех!

нашите предимства

Какво правим най-добре за Вас

Експертна подкрепа

при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки.

Актуализиране на вътрешните правила

за управление на обществените поръчки съобразно новите нормативни изисквания и спрямо новият ред за работа в ЦАИС ЕОП (образци на заповеди, длъжностни характеристики, определяне на роли и права в системата и др.);

i

Цялостна подкрепа

при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“;

Изготвяне на документации

и създаване и структуриране на е-обществени поръчки, добавяне на екип, създаване на график и обособени позиции, попълване на обявления и решения в системата, обявяване, предоставяне на разяснения, промяна на условията и т.н.;

Провеждане на е-процедура в ЦАИС ЕОП

Поддържане на секция ,,График“, подпомагане при назначаване и добавяне на комисията в секцията „Екип на възложителя“;

Осигуряване на външни експерти

 с цел законосъобразно отваряне, проверка и оценка на оферти в „ЦАИС ЕОП“

l

Приключване на електронната процедура в “ЦАИС ЕОП”.

Изготвяне и публикуване на решенията на възложителя в системата и приключване на е-поръчката, архивиране в платформата и окомплектоване на досието

Проверка на документите

Проверка на документите преди сключване на договора чрез „ЦАИС ЕОП“;

Осъществяване на постоянен мониторинг

на информацията и спазването на срокове за изпращане на информация до АОП, РОП и ОВ на ЕС и публикуване на Профила на купувача в „ЦАИС ЕОП“ с оглед недопускане на нарушения;

Консултации по казуси

Консултации по казуси, свързани с обществените поръчки;

Z

Процесуално представителство и правни съвети

при обжалване на обществени поръчки и финансови корекции;

agsdi-learn

Периодично обучение чрез Уебинари

и на място на служителите за работа с ЦАИС ЕОП и за законосъобразно възлагане на обществени поръчки.

Свържете се с нас

Горещ телефон +359 700 20 680

(+359) 882 653 036

asistent@zopplus.com