услуги

какво правим най-добре за вас

 

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

01. Издания

Специализирано списание“ЗОП+“ водещо периодично издание в областа на обществените поръчки.

Библиотека ЗОП+ – сборници и справочни издания.

02. Комплексни консултации

Консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

Виртуален ЗОП+ Aсистент по е-поръчки в ЦАИС ЕОП

03. Обучения

Специализирани обучения – семинари и вебинари за практическа знания и умения по електронни обществени поръчки. 

Тематични акценти за възложители и за участници в процедури по ЗОП

нашите предимства

Какво правим най-добре за Вас

Експертна подкрепа

при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки

Актуализиране на вътрешните правила

за управление на обществените поръчки съобразно новите нормативни изисквания и спрямо новият ред за работа в ЦАИС ЕОП (образци на заповеди, длъжностни характеристики, определяне на роли и права в системата и др.)

i

Цялостна подкрепа

при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“

Изготвяне на документации

и създаване и структуриране на е-обществени поръчки, добавяне на екип, създаване на график и обособени позиции, попълване на обявления и решения в системата, обявяване, предоставяне на разяснения, промяна на условията и т.н.

Провеждане на е-процедура в ЦАИС ЕОП

Поддържане на секция ,,График“, подпомагане при назначаване и добавяне на комисията в секцията „Екип на възложителя“

Осигуряване на външни експерти

 с цел законосъобразно отваряне, проверка и оценка на оферти в „ЦАИС ЕОП“

l

Приключване на електронната процедура в “ЦАИС ЕОП”

Изготвяне и публикуване на решенията на възложителя в системата и приключване на е-поръчката, архивиране в платформата и окомплектоване на досието

Проверка на документите

Проверка на документите преди сключване на договора чрез „ЦАИС ЕОП“

Осъществяване на постоянен мониторинг

на информацията и спазването на срокове за изпращане на информация до АОП, РОП и ОВ на ЕС и публикуване на Профила на купувача в „ЦАИС ЕОП“ с оглед недопускане на нарушения

Консултации по казуси

Консултации по казуси, свързани с обществените поръчки

Z

Процесуално представителство и правни съвети

при обжалване на обществени поръчки и финансови корекции

agsdi-learn

Периодично обучение

чрез Уебинари и на място на служителите за работа с ЦАИС ЕОП и за законосъобразно възлагане на обществени поръчки

Свържете се с нас

Горещ телефон +359 700 20 680

(+359) 882 653 036

asistent@zopplus.com